ecostratégie

STRATEGICKÉ MATERIÁLY PRE TRVALO UDRŽATEĽNÚ BUDÚCNOSŤ

MESTÁ A REGIÓNY MYSLITE NA BUDÚCNOSŤ, MYSLITE STRATEGICKY, MYSLITE SMART

Eneco, s.r.o.

Firma ENECO Vám ponúka svoje dlhoročné odborné znalosti a skúsenosti v oblasti úspor energie. V spolupráci s Vami môžeme vypracovaním správnej energetickej koncepcie prispieť k zníženiu výdavkov za energie, zníženiu znečistenia životného prostredia, celkovému zlepšeniu komfortu bývania, zdravia obyvateľov a to presadzovaním environmentálne prijateľných spôsobov vykurovania, efektívnym využívaním energie, energetickým riadením a celkovým zvyšovaním povedomia občanov.

1. NÍZKOUHLÍKOVÉ STRATÉGIE

Parížska klimatická dohoda z roku 2015 nasmerovala aktivity v boji proti klimatickým zmenám na mestá a regióny a definovala ich ako najlepších možných regulátorov činností produkujúcich skleníkové plyny na nimi spravovaných územiach.

Miestne a regionálne orgány hrajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov v oblasti energetiky a zmeny klímy. Nízkouhlíkové stratégie sú dokumenty vyjadrujúce dobrovoľnú iniciatívu miest znižovať emisie nad rámec záväzku EÚ, teda znížiť produkciu emisií nad hranicu 20 %. Tento dobrovoľný záväzok má byť dosiahnutý implementáciou nízkouhlíkových stratégií alebo akčných plánov pre udržateľnú energiu, ktorý súvisí s inou podobnou iniciátívou EÚ.

Vypracovanie a implementácia regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií vrátane využívania energetických služieb na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre subjekty verejnej správy bude podporené z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Dôraz by mal byť kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.

VÝHODY VYPRACOVANIA NÍZKOUHLÍKOVEJ STRATÉGIE MESTA:
Na mestá a regióny sa budú spoliehať celosvetové politiky v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Mestá a regióny budú tými subjektami, na ktoré budú nasmerované finančné nástroje a produkty umožňujúce spravovať a usmerňovať procesy produkujúce skleníkové plyny a zároveň pomôcť mestám a regiónom zvládať následky a dopady zmeny klímy na život obyvateľstva.

2. KONCEPCIE ROZVOJA OBCÍ V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY

Koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky sú významné dokumenty, prostredníctvom ktorých vie obec riadiť rozvoj tepelnej energetiky na svojom území. Závery koncepcií po odsúhlasení mestským alebo obecným zastupiteľstvom sa stávajú súčasťou záväzných územných plánov mesta.

Koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky boli prvýkrát povinne spracovávané v rokoch 2005 až 2006 na základe zákona č. 656 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike.

V súčasnosti novela zákona č. 656 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike zavádza povinnosť aktualizácie Koncepcií rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky do piatich rokov od účinnosti novely zákona.

Vypracovanie Koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky bude podporené finančne prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, pričom ich vypracovanie bude podmienené vypracovaním odborne širších dokumentov a to Nízkouhlíkových stratégií miest, obcí a regiónov.

VÝHODY VYPRACOVANIA KONCEPCIÍ ROZVOJA OBCÍ V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY:
Koncepcie rozvoja tepelnej energetiky predstavujú nástroj, prostredníctvom ktorého môžu mestá a obce ovplyvňovať rozvoj tepelnej energetiky na svojom území s cieľom zamedziť znečisťovanie životného prostredia, regulovať správanie sa subjektov vyrábajúcich tepelnú energiu pre bytovokomunálnu sféru a povoľovať a nastavovať regulatívy pri výstavbe nových zdrojov tepla.

3. PLÁN ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU MESTA

Energetický manažment predstavuje jednu z kľúčových oblastí riadenia procesov v správnej činnosti miest a regiónov vedúcich k znižovaniu nákladov na energie, ochrany životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám.

Energetický manažment by mal byť súčasťou energetickej politiky miest, ktorá by mala byť v súlade s energetickou politikou SR i EÚ. Tvorbe energetickej politiky je potrebné venovať zvláštnu pozornosť z tohto dôvodu, že pre EÚ je agenda v oblasti boja proti klimatickým zmenám ústrednou témou zahraničnopolitických aktivít.

Ciele energetického manažmentu by mali smerovať k tomu, aby sa činnosti a procesy najviac ovplyvňujúce spotrebu energií vykonávali premyslene, odborne, dôsledne, dochvíľne a s čo najnižšími nákladmi.

Hlavným cieľom Plánu energetického manažmentu mesta je vybudovanie systému nepretržitého a neustáleho sledovania a vyhodnocovania spotreby energií so zameraním na objekty vo vlastníctve mesta. Systémový prístup, ktorý je riadený odborne zdatnými ľuďmi podporovaných vedením mesta, by mal priniesť nielen úspory nákladov na energie, ale aj efektívnu prevádzku a zhodnocovanie energetického hospodárstva.

V nadväznosti na schválené nízkouhlíkové stratégie alebo ich časti bude podporené zavádzanie systémov energetického manažmentu, ktoré umožnia verejným subjektom lepšie riadiť svoju spotrebu energie a najmä dlhodobo zabezpečiť kvalitu riadenia spotreby energie.

VÝHODY VYPRACOVANIA PLÁNU ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU MESTA:
Prínos zavedenia a implementácie Plánu energetického manažmentu mesta ( obce, regiónu ) spočíva najmä v úsporách finančných prostriedkov na energie, zvýšenie ochrany životného prostredia a zníženie emisií CO2. Sekundárnym efektom býva vytvorenie správnych postupov a odborných rozhodnutí pri správe a údržbe energetických zariadení s dopadom na ich životnosť a efektívnosť prevádzky.

4. TVORBA KONCEPTU INTELIGENTNÝCH MIEST

Ekonomická sila regiónov bude sústredená v mestách, ktoré sa v budúcnosti budú neustále rozširovať. Prognózy hovoria o rozširovaní počtu mestských obyvateľov, takže tvorba dobrých udržateľných stratégií Inteligentných miest sa stáva nevyhnutnosťou.

Stratégie Inteligentných miest sú chytľavé koncepty smerujúce k zmene spôsobu vedenia mestskej a regionálnej politiky smerom k udržateľnej budúcnosti vo všetkých oblastiach života občanov.

Oproti plánovaniu a bežnej prevádzke mestských agend prináša koncept zjednodušenie zapájania odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom elektronickej komunikácie. Koncept poskytuje možnosť, aby stratégie miest neboli tvorené iba odborne zdatnými dodávateľmi v spolupráci s príslušnými odbormi mesta, ale zapojením pracovných skupín zostavených z odborníkov z rôznych inštitúcií, miestnych podnikateľov i miestnymi záujmovými skupinami sa využil tvorivý potenciál k prospechu všetkých.

Základnými odbornými oblasťami konceptov Inteligentných miest sú Energetika a Doprava. Obidva oblasti majú zásadnými vplyv na ekonomiku a životné prostredie regiónov.

VÝHODY VYPRACOVANIA KONCEPTU INTELIGENTNÉHO MESTA:
Postupnou implementáciou Konceptov inteligentných miest tvorených na základe využitia miestnych špecifík získajú mestá nielen konkurenčnú výhodu a zvýšenie kvality života občanov, ale aj naštartovanie aktívnej participácie občanov a podnikateľských subjektov pri tvorbe budúcnosti.

5. AKČNÝ PLÁN PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ENERGETICKÝ ROZVOJ A KLÍMU

Celospoločenská európska iniciatíva Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energiu združuje orgány miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré sa spoločne zaviazali zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov prispením k európskym cieľom v oblasti energetiky a ochrany klímy.

Dokument sa spracováva do dvoch rokov po podpise vstupu do dobrovoľnej európskej iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energiu.

SIGNATÁRI INICIATÍVY SA PODPISOM K DOHOVORU ZAVÄZUJÚ K:
• k zníženiu emisií skleníkových plynov / CO2 na svojom území minimálne o 40 % do roku 2030 prostredníctvom zlepšovania energetickej efektívnosti a širšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie
•zvýšeniu prispôsobivosti na dopady zmeny klímy

VÝHODY VYPRACOVANIA AKČNÉHO PLÁNU PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ENERGETICKÝ ROZVOJ A KLÍMU:
Signatári Dohovoru sú vnímaní ako zodpovední lídri, ktorí koncepčnými aktivitami vedúcimi k znižovaniu emisií v oblastiach zvyšovania energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie, skvalitňovania dopravy a prispôsobovania sa dôsledkom klimatickej zmeny vytvárajú priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnych, komunitných, podnikateľských a iných aktivít. Takéto prostredie vytvára záujem o pôsobenie a investície na území mesta, čo sa následne prejaví v zlepšenej kvalite života obyvateľov.

Oslovila Vás naša ponuka?

MÁTE ZÁUJEM O ECOSTRATÉGIE?

KONTAKTNÝ FORMULÁR

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

ADRESA
Budovateľská 11628/38
080 01 Prešov
Slovensko

KONTAKT
Email     eneco@eneco.sk
Mobil     +421 915 973 835
Telefón +421 51 772 13 40

© Copyright 2021 Eneco, s.r.o. - Všetky práva vyhradené